ČAČAK – VIŠEDETNE porodice već ostvaruju brojne benefite, kako na republičkom, tako i na gradskom nivou. Tako, recimo, roditeljski dodatak mogu da dobiju porodice, čija su deca rođena od 1.jula 2021. pa kasnije, i to:

ZA PRVO DETE : 106.412, 94  – jednokratno

ZA DRUGO DETE: 255.391, 04   -24 jednake mesečne rate po 10.641, 29 dinara

ZA TREĆE DETE: 1. 532.346, 25  -12O jednakih mesečnih rata po 12.769, 55 dinara

ZA ČETVRTO DETE: 2.298.519,38  -120 jednakih mesečnih rata po 19.154, 33 dinara.

Na osnovu odluke Skupštine Grada Čačka porodice sa troje i više dece mogu ostvariti pravo na:

1. SUBVENCIONISANjE  TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA sve dok se treće i svako naredno dete nalazi na redovnom školovanju. U momentu podnošenja zahteva za subvencionisanu cenu komunalnih usluga uslov je da ne postoji dugovanje po osnovu izvršenih komunalnih usluga prema javnom preduzeću za koje se korisnik opredeli. Subvencionisana cena komunalnih usluga za porodice sa troje i više dece utvrđuje se u iznosu od polovine nominalnog iznosa dečjeg dodatka.

(U praksi ovo znači da višedetna porodica može da umanji svoju obavezu za izvršene komunalne usluge i uštedeti iznos od 1.394, 28 dinara mesečno odnosno 16.731,36 dinara godišnje).

Porodice se mogu odlučiti da se subvencije uplaćuju na račun sledećih javnih komunalnih preduzeća:

1. JKP VODOVOD

2. JKP ČAČAK

3. JKP KOMUNALAC

4. JKP MORAVAC

5. JKP čiji je osnivač mesna zajednica

Zahtev se predaje u Centru za socijalni rad i prilaže se:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za decu u porodici,

2. Fotokopija lične karte, odnosno raseljenička legitimacija za roditelje,

3. Uverenje o prebivalištu za sve članove porodice,

4. Potvrda škole – ukoliko se dete nalazi na redovnom školovanju,

5. Potrošački broj za javno preduzeće za koje se odluči,

6. Fotokopija rešenja o ostvarivanju prava na dečiji dodatak (ako ostvaruje pravo).

NAPOMENA: Adresa svih članova porodice mora biti ista kao i adresa na koju stižu računi.

2. BESPLATAN PREVOZ ZA TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE (do 18. godine života uz potvrdu da je redovan učenik ostvaruje svako treće i naredno dete iz porodice). Uz izvode sve dece, fotografiju i uplatom od 400 dinara za identifikacionu karticu, pravo se ostvaruje na šalteru Autobuske stanice. Besplatan prevoz ograničen je na godinu dana.

3. REGRESIRANjE TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA (potpuno regresiranje troškova boravaka  trećeg i svakog narednog deteta).

spijunka.rs